Aktualności Bezpieczeństwo i służby

Nieprawidłowości w zarządzaniu oprogramowaniem przez jednostki publiczne – doniesienia z Najwyższej Izby Kontroli

Według najnowszych raportów z audytów przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK), doszło do istotnych nieprawidłowości w procesach zakupu i zarządzania oprogramowaniem przez jednostki administracji publicznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że instytucje te częstokroć dokonywały zakupów oprogramowania, nie przeprowadzając adekwatnej analizy rzeczywistych potrzeb, co prowadziło do niepotrzebnego marnowania finansowych środków pochodzących z budżetu państwa.

Z analizy audytorskiej wynika, że liczne jednostki rządowe nabywały licencje na oprogramowanie w ilościach daleko wykraczających poza ich rzeczywiste zapotrzebowanie, a niekiedy wręcz nie korzystały z nabywanego oprogramowania. Co więcej, stwierdzono brak efektywnego nadzoru nad oprogramowaniem zainstalowanym na sprzęcie komputerowym, zarówno stacjonarnym jak i mobilnym. Sytuacja ta stwarzała ryzyko wykorzystywania nielegalnego lub nieaktualnego oprogramowania, co z kolei mogło narazić na szwank bezpieczeństwo publicznych danych.

Wskutek przeprowadzonych kontroli ustalono, że aż 88% badanych jednostek korzystało z nielegalnego oprogramowania. W niemal połowie przypadków jednostki te używały programów, na które nie posiadały odpowiednich licencji. Zwrócono również uwagę na fakt, że instytucje te nie przeprowadzały regularnych audytów, które umożliwiłyby sprawdzenie legalności i aktualności używanego oprogramowania.

W świetle powyższych ustaleń, NIK apeluje do jednostek publicznych o wdrożenie efektywnych procedur zarządzania oprogramowaniem. Powinny one obejmować regularne audyty oraz monitoring, co umożliwiłoby uniknięcie dalszego marnotrawienia funduszy publicznych i zabezpieczyło infrastrukturę IT. Jest to wezwanie do bardziej odpowiedzialnego i transparentnego wykorzystania środków publicznych – zgodnie z ich celem, czyli służeniem społeczności, a nie generowaniem niepotrzebnych kosztów.

Similar Posts